رسید سپرده سهام

کد خبر: 90550 شنبه 5 بهمن 1392 - 12:15
رسید سپرده سهام

به تازگی دفتر مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی را تحت عنوان «رسید سپرده سهام: ابزاری نوین جهت افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه اسلامی» به قلم محمد توحیدی منتشر ساخته است.

این گزارش از بخش‌های متنوعی همچون نحوه کارکرد رسیدهای سپرده سهام، مزیت‌های استفاده از رسیدهای سپرده سهام اسلامی در بازار سهام و صکوک، الگوی عملیاتی مراحل انتشار رسیدهای سپرده سهام اسلامی تشکیل شده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

«ﻇﻬﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دادوﺳﺘﺪﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم روﻧﻖ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ، رﻳﺴﻚﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، رﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﺳﻴﺪ، ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﻛﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺳﻬﺎم، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد رﺳﻴﺪ ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم و اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺘﺸﺎر آن، ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي آن ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران، ﻧﺎﺷﺮان ﺳﻬﺎم و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي آن ﺑﺮاي  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.»

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این لینک دریافت نمایند.