جزئیات انتشار اوراق مشارکت شرکت‌ها

کد خبر: 90528 دوشنبه 23 دی 1392 - 14:22
جزئیات انتشار اوراق مشارکت شرکت‌ها


به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/9/17 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (1-38) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را تصويب كرد.

هيئت دولت با تصويب و ابلاغ این آيين‌نامه اجرايي به شركتهاي تابعه و وابسته برخي وزارتخانه‌ها اجازه داد تا مبلغ 150 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت يا صكوك براي اجراي طرح‌هاي خود منتشر كنند.

بر اساس اين آيين نامه به شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي ناشر گفته مي شود كه سهم هريك از آنان به شرح ذيل است:

شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت (50.000)، نيرو (40.000)، راه و شهر سازي (25.000)، ارتباطات و فناوري اطلاعات (10.000)، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (5.000)، صنعت،معدن وتجارت (10.000) و جهاد كشاورزي(10.000) ميليارد ريال.

بر اين اساس هنگام واگذاري طرح هايي كه مطابق اين آيين‌نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمينهاي آنها اقدام خواهد شد. همچنين ناشر مي‌تواند به منظور تامين قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي خود كه حجم انتشار آن از سوي وزير ذيربط در سقف جدول مذكور به بانك مركزي اعلام مي گردد، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. در ضمن ناشران مكلفند فهرست طرحهاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق وزير ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برسانند.در همين راستا اوراق مشاركت و يا صكوك فروش نرفته هر طرح ، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ذيحساب ذي ربط است. همچنين ناشر مكلف است فهرست پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات طرح موضوع اين آيين نامه را به همراه ميزان مطالبات معوق آنها كه به تاييد ذيحساب مربوط رسيده است، به بانك مركزي ارايه دهد.

بر اين اساس با ارائه مدرك و مستندات مورد در خواست بانك مركزي از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر مي گردد و ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك هاي عامل خواهد بود و بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشاركت ويا صكوك موضوع اين آيين نامه اقدام كند. بانك مركزي پس از تاييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح هاي تاييد شده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك را اعلام مي‌كند و به تشخيص خود مي‌تواند ناشر را به انتشار بخشي از اوراق مشاركت و يا صكوك به صورت الكترونيكي از طريق سامانه هاي مجاز، ملزم كند.

همچنين باز پرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده ، در زمان سررسيد بر عهده ناشران است كه از محل منابع داخلي آنها تامين خواهد شد . معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است در زمان تنظيم لوايح بودجه سنواتي ارقام مزبور را پس از تصويب در مجامع عمومي ناشران ، در بوجه سنواتي آنها پيش بيني و لحاظ كند. سود اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده موضوع اين آيين نامه از پرداخت هرگونه ماليات معاف و نرخ سود علي الحساب آنها بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

بر اساس اين آيين نامه ناشر مكلف به تامين وثايق و تضمينهاي مورد نظر بانك عامل مي باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر در سررسيد (طبق قرارداد عامليت ) ، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور راساً اقدام كند. درصورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طي مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش نرفته طي برنامه زمان‌بندي كه از سوي بانك عامل و ناشر از قبل طراحي شده است (حد اكثر 15 روز)، به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات قابل واگذاري است. بر اين اساس به ميزان اوراق مشاركت و يا صكوكي كه واگذاري مي‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر كاسته مي‌شود.

بانك عامل هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي علي الحساب در سررسيد در صورت عدم تامين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات ندارد. باصدورمجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك به بانك عامل، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در بازار پول به صورت عمومي و در مدت زمان مقرر انجام مي‌پذيرد. در صورت پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت يا صكوك در سازمان بورس اوراق بهادار، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان مذكورخواهد بود. همچنين بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت "غير قابل باز خريد قبل از سررسيد در بانك عامل" در ظهر اوراق مشاركت و يا صكوك براي آن دسته از اوراقي كه به پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات مشمول اين آيين نامه واگذار شده است، مي باشد.

بانك مركزي مكلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه و فروش اين دسته از اوراق مشاركت ويا صكوك را از بانك عامل در يافت و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارايي ارايه كند. بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك درهر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته به حساب تمركز وجوه شركتهاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. ساير موارد پش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك تابع ضوابط و مقررات آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.

اين آيين نامه در 19 ماده از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي زيربط ابلاغ شده است.

منبع: پايگاه اطلاع‌رساني مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت جهاد كشاورزي.

 

مطالب مرتبط: