هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي شود.

کد خبر: 50374 یکشنبه 5 آبان 1392 - 15:46
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي شود.


طبق مصوبه اخير دولت، وزارت اقتصاد براي اجراي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه اي انتفاعي 1000 ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر مي کند.

هيئت وزيران در جلسه 28 مهرماه امسال بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور دو پيشنهاد زير را تصويب کرد:

1.      وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نمايندگي از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ريالي تا مبلغ ده هزار ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي انتفاعي موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

2.      بازپرداخت اصل و سود علي الحساب و سود تحقق يافته و هزينه هاي مترتب بر اين اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين مي گردد تا از محل اعتبارات رديف هاي خاصي که توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي شود، با رعايت مقررات مربوط پرداخت گردد.

   به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور مصوبه فوق را براي اجرا به وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.

 
منبع: روزنامه كيهان، شماره 20625 به تاريخ 92/8/5، صفحه 4 اقتصادی
.