وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای منتخب MENA

کد خبر: 50327 شنبه 23 شهریور 1392 - 10:17
وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای منتخب MENA

نویسنده: لیلا محرابی (کارشناس پژوهشی)

چكيده

در حال حاضر، تأمین مالی اسلامی در کشورهاي خاورمیانه و شمال افریقا(MENA به یک عنصر مهم در برنامه‌ریزي هاي توسعه جوامع، آنها تبدیل شده و به عنوان عامل پیشرفت در چشم انداز مالی منطقه و تک تک کشورها به شمار می‌رود. همچنین تأمین مالی اسلامی از طریق فراهم نمودن نیازهاي مالی مردم و با درنظرگرفتن ارزش‌هاي اجتماعی و مذهبی آنها، زمینه‌های رشد تجاري را نیز ایجاد می‌نماید. با وجود این واقعیت، تجزیه و تحلیل‌هاي اصولی (سیستماتیک) اندکی در زمینه ادبیات ساختار دارایی‌ها و بدهیهاي بانک‌هاي اسلامی منطقه و کشورهاي مختلف وجود دارد؛ به طوري که با توجه به توسعه و پیشرفت بانکداري اسلامی در منطقه منا طی سال هاي اخیر، شناسایی عوامل مؤثر در رشد بانکداري اسلامی و میزان سهم و مشارکت بانکداري اسلامی در تأمین مالی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله سعی شده است وضعیت بانکداري اسلامی کشورهاي منتخب منطقه منا، رشد و ترکیب دارایی هاي بانک هاي اسلامی، ساختارهاي تأمین مالی منطقه و عملکرد بانک‌هاي اسلامی کشورهاي منتخب از طریق محاسبه شاخص هاي (نسبت‌های) مختلف مالی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: بانکداري اسلامی، کشورهاي منطقه منا، عملکرد، تأمین مالی اسلامی.


دانلود متن کامل گزارش