تورق چیست؟

کد خبر: 50308 دوشنبه 4 شهریور 1392 - 13:1
تورق چیست؟

وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
چكيده
اگر فردي كالايي را به طور نسيه خريداري كرده و آن را به طور نقد با قيمت كمتر از قيمت اوليه به شخص ثالثي بفروشد، به اين فرايند، تورق گويند. تاريخچه استفاده از تورق در نظام بانكي به يك دهه ميرسد؛ اما خود بيع تورق در مباحث فقهي امر جديدي نيست و در گذشته كاربردهاي گستردهاي داشته است. تورق را به دو نوع سنتي (واقعي) و جديد تقسيم ميكنند. در تورق سنتي، سه نفر حقيقي در بازار با يكديگر وارد معامله ميشوند؛ اما در تورق جديد بيشتر، افراد و بانك ها درگير آن هستند تا اشخاص حقيقي و هدف اصلي آن، جذب و تخصيص نقدينگي با اهداف اقتصادي بانكها، نهادها و مؤسسات مالي ميباشد. اين اثر پس از معرفي تورق و انواع آن به نقش و مكانيسم تورق جديد در تجهيز و تخصيص منابع بانكي اشاره داشته و سپس به بررسي فقهي اقتصادي جواز و يا عدم جواز استفاده از آن مي پردازد.


كلمات كليدي: تورق، ابزار مالي، تجهيز و تخصيص منابع بانكي، فقه اسلامي.

دانلود متن کامل گزارش