بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک و بهبود سودآوری

کد خبر: 50303 شنبه 2 شهریور 1392 - 14:3
بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک و بهبود سودآوری


کتاب «بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک و بهبود سودآوری» به نویسندگی امرمحمد التیبی احمد و ترجمه محمدرضا راضی توسط انتشارات آبادبوم منتشر شده است.

موضوع اين کتاب، بررسي شيوة بانکداري در کشورهاي اسلامي و نحوة مديريت ريسک مالي در بانک‌هاي اسلامي است. نويسنده، در کتاب حاضر مي‌کوشد که اهميت خطير مديريت ريسک در بانکداري اسلامي را تشريح نمايد. وي همچنين بر آن است که با تأکيد بر اهميت مديريت ريسک در بانکداري اسلامي، نسبت به بانکداري متعارف به توصيف و بررسي انواع مختلف ريسک در بانکداري اسلامي بپردازد.

این کتاب نشان میدهد که چگونه شما میتوانید با استفاده از استراتژیهای بانکداری اسلامی در فعالیتهای مالی خود منتفع شوید. توجه ویژه به جنبه‌های مختلف این رشته نشان میدهد که خصوصیات برجستهای چون توسعه نهادهای تنظیمی، سازمانهای نظارتی که نظام بانکداری اسلامی را پشتیبانی میکنند و موارد دیگر، بانکداری اسلامی را از بانکداری غیراسلامی جدا میسازد. این کتاب همچنین به موضوعات طبیعت ریسک در بانکداری اسلامی، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و ریسکهای مرتبط به بانکداری اسلامی را مورد بحث قرار میدهد. علاوه بر این موارد، مباحثی درباره سابقه و پیشرفت مالیه اسلامی، ارائه استراتژیهای ساده به منظور به کارگیری مالیه اسلامی در فعالیتهای تجاری و اثرات بحران جهانی اقتصاد بر بانکداری اسلامی (در مقایسه با بانکداری متعارف) از دیگر مطالب مطرح شده در این کتاب میباشند.

این کتاب از چهار بخش (سیزده فصل) تشکیل شده است. در بخش اول مفاهیم اولیه و تاریخچه بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم به مقوله ریسک در بانکداری اسلامی پرداخته میشود. ماهیت ریسک، ریسک ذاتی و ریسک عملیاتی در بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی فصولی هستند که این بخش را شکل میدهند. بخش سوم کتاب به کفایت سرمایه میپردازد. مروری بر ادبیات، اهمیت و نقش سرمایه، چارچوب تنظیمی نظام بانکداری متعارف، بازل یک و دو، و چارچوب تنظیمی بانکهای اسلامی فصول این بخش را تشکیل میدهند. کتاب در بخش چهارم به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته و فرآیندهای نظارتی و مباحث شفافیت و نظم بازاری در بانکداری اسلامی را مورد اشاره قرار داده است. در نهایت با بیان چالشهای پیش رو، توصیههایی برای تقویت بانکداری اسلامی طرح میشود.

  صفحه تازه های نشر