حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

کد خبر: 355648 یکشنبه 26 دی 1400 - 15:5
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

کتاب «حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی (منطبق با سر فصل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)» به قلم سیدرضا سید نژاد فهیم و رضا رستمی و از سوی انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی به زیور طبع آراسته شد.

هدف از نگارش این کتاب ارائه مباحثی در خصوص حسابداری و بانکداری اسلامی است و مطالعه آن برای دانشجویان حسابداری، امور مالی و بانکی، مدیریت، و اقتصاد توصیه می‌شود. در گردآوری مطالب این کتاب از استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)و روش‌های حسابداری مورداستفاده در کشورمان، بر مبنای جدیدترین منابع موجود استفاده شده است. این کتاب طبق سرفصل وزارت علوم بوده و در نُه فصل تدوین شده است.

فصل اول. مبانی حسابداری اسلامی

فصل دوم. بانکداری و مالی اسلامی

فصل سوم. ربا و عقود مالی اسلامی

فصل چهارم. عقود انتفاعی مشارکتی

فصل پنجم. عقود انتفاعی مبادله‌ای

فصل ششم. حسابداری اجاره‌ها

فصل هفتم. حسابداری قرارداد استصناع

فصل هشتم. حسابداری اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

فصل نهم. حسابداری زکات

صفحه تازه های نشر