بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

کد خبر: 344792 شنبه 28 تیر 1399 - 10:42
بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، فصلنامه جستارهای اقتصادی در جدیدترین شماره خود (شماره ۳۲)، مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)» به قلم جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری و فاطمه زارعی منتشر کرده است.

در این مقاله می‌خوانیم:

«ریسک اعتباری ازجمله مهمترین ریسکهایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به‌عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص‌های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان‌دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.