جدیدترین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی

کد خبر: 314586 یکشنبه 24 آذر 1398 - 9:24
جدیدترین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی
 

تاریخ

موضوع

مستندات
پاییز ۱۳۹۸

توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت

مستندات

انتشار اوراق ودیعه

مستندات

بررسی فقهی مدل عملیاتی اوراق بهادار گام

(گواهی اعتبار مولد)


مستندات

شیوه اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها و خانوارها

مستنداتتابستان ۱۳۹۸

نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی  و غیرمشارکتی


مستندات

نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری  مستندات