آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

کد خبر: 314509 دوشنبه 22 مهر 1398 - 9:58
آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره ۲۳ خود مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی» به قلم سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان‌پور و محمدرسول حشمتی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکیاز اساسیترین محورهای ثابت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی میبایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره­گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از اینرو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به‌کارگیری شاخصهای مناسب برای سنجش آن است.

با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین‌منظور، تعدادی از شاخصهای عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از دادههای بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخصها به‌کار گرفتهشد.

ارزیابی مؤلفههای عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپردهگذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که بهجز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپردهگذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. بهعبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوهبر اینکه شاهد تقویت آنها نبودهایم، بلکه باتوجه به آمارۀ آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.