الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی

کد خبر: 304347 شنبه 14 اردیبهشت 1398 - 11:2
الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی

دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی در شماره ۱۴ از سال هفتم خود مقاله‌ای با عنوان «الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی» به قلم محمدامین صلواتیان منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه‌پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش‌هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش‌های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می‌باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک‌گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک‌گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می‌کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران از یکدیگر منفک می‌شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق‌ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان‌بخشی را انجام می‌دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می‌یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز التفاتی شده باشد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.