نگاهی به تجربه جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران

کد خبر: 283101 یکشنبه 21 خرداد 1396 - 10:34
نگاهی به تجربه جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «نگاهی به تجربة جهانی اوراق وکالت و امکانسنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

«یکی از نوآوریهای ممتاز در عرصة مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی با نام صکوک است. امروزه انتشار صکوک در سطح جهانی رونق زیادی پیدا کرده بهگونهای که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیراسلامی نیز برای تامین مالی صکوک منتشر میکنند و حتی در قوانین خود نیز بخشی را به انتشار صکوک اختصاص دادهاند که از آن جمله میتوان به تصویب قوانین جدید برای انتشار و سرمایهگذاری در صکوک در انگلیس در سال 2013 اشاره نمود. یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال 2013 تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت میباشد. صکوک وکالت بر خلاف سایر انواع صکوک که کارکردهای مشخصی دارند و بانی باید الزامات خاصی را که ناظر به عقد پایة صکوک است، رعایت نماید، از انعطافپذیری بالایی برخوردار بوده و میتواند برای مصارف مختلف بانی بهکار گرفته شود.

در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدلهایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است. الگوهای معرفی شده متناسب با قوانین و مقررات کشور و ملاحظات شرعی فقه امامیه (شیعه) میباشد چرا که برخی از محدودیتهای مورد اشاره در مدلهای اوراق وکالت در دنیا، خاص فقه اهل سنت بوده و در فقه شیعه چنین محدودیتهایی وجود ندارد.»

علاقمندان می‌توانند متن این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.