روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

کد خبر: 273083 یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 - 8:57
روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روششناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه روششناسی، مسئله مهم همة پژوهشها اعم از کیفی و کمی میباشد. در پژوهشهای کیفی روشهای تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی بهدلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن میباشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعهای از روشهای گردآوری اطلاعات و روشهای تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. بهعبارت دیگر در پژوهشهای مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوعشناسی است.

در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روششناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روششناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.