سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی

کد خبر: 262398 پنج شنبه 13 خرداد 1395 - 12:3
سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی در شماره ۱۶ از سال هشتم خود مقاله‌ای با عنوان «سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی» به قلم محمود عیسوی و وهاب قلیچ منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«با توجه به آسیب‌هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک‌های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک‌های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می‌سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می‌شود. در این بخش پس از معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را دارا می‌باشد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.