شماره ۱۲ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 262295 دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 14:26
شماره ۱۲ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی»

دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی-پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی هفت مقاله با عناوین «بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه عاملیت» به قلم عادل پیغامی، حسین سرآبادانی تفرشی و حمید ایزدبخش «عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در استان‌های ایران با تأكید بر قرض الحسنه: رویكرد اقتصادسنجی بیزینی» نوشته حسین پناهی و سیما نصیب‌پرست، «درآمدی بر شكل‌گیری قیمت و تعیین مقدار تولید در بازار اسلامی» نوشته سیدمحمدكاظم رجائی رامشه و «تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در كشف مكتب اقتصادی اسلام» علی جابری و محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی است.

همچنین مقالات «اوراق استصناع و تأمین مالی خرد در مناطق محروم» نوشته محمود عیسوی و اعظم محمودی «اجرای قانون بانکداری بدون ربا؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران» حمید آسایش، سیدابراهیم حسینی‌نسب و بهرام سحابی و «بررسی دوگانه‌های تقدّم وجوهات شرعی یا مالیات و مكمّل یا جانشین بودن آنها با تأكید بر ابعاد حكومتی خمس و زكات در اقتصاد اسلامی ایران» نوشته عبدالمحمد كاشیان، احمد شعبانی و محمدمهدی عسکری، دیگر مقالات این فصلنامه هستند.

یادآور می‌شود: دوفصلنامه علمی- پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مدیر مسئولی محمدجواد توکلی، سردبیری حسن آقا نظری و مدیر اجرایی امیرحسین نیک‌پور منتشر می‌شود.