بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

کد خبر: 262221 دوشنبه 10 اسفند 1394 - 15:18
بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی در  شماره 1 (پیاپی 42) از سال دوازدهم خود مقاله‌ای را با عنوان «بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع» به قلم یاسر عبدی، جعفر جعفرزاده و محمود آری منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش دهنده می‌باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. نظرات مطرح شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده 10 قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می‌توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته شدن مبیع می‌باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می‌پذیرد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این مقاله به این نشانی مراجعه فرمایند.