سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی (صفحه دوم)

کد خبر: 218 سه شنبه 28 شهریور 1396 - 11:44
سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی (صفحه دوم)

صفحه:  ۱  -  ۲

شماره جلسات

سخنران

موضوع جلسه

اصل مقاله

گزارش جلسه

پوستر جلسه

عکسهای منتخب


صوت جلسه

جلسه اول

(مرداد1390)

دکترحسین عیوضلو


اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی


اصل مقاله


گزارشپوستر


عکسهای منتخب


12مگابایت

 

جلسه دوم
(شهریور1390
)
دکترسیدعباس موسویان


حیل ربا

اصل مقاله

گزارش

پوستر

عکسهای منتخب

21مگابایت

جلسه سوم

(آذر1390)

دکترکامران ندری

ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی


اصل مقاله


گزارش


پوستر


عکسهای منتخب


20مگابایت


جلسه چهارم
(اسفند1390
)

 دکتررسول بخشی

ریشه هاي ذهنی ایجاد بهره ازنظر بوم باورك


اصل مقاله


 گزارش


پوستر


عکسهای منتخب----


 جلسه پنجم
(شهریور1391
)

دکتر رحیم دلالی و دکتررسول بخشی


 بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلاماصل مقالهگزارشپوسترعکسهای منتخب21مگابایت


 جلسه ششم
(آذر1391
)

دکترمحمداسماعیل توسلی


 محدودیتها ومسئولیتهای دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجهاصل مقاله

گزارشپوستر


عکسهای منتخب23مگابایت


 جلسه هفتم
(اسفند1391
)

دکتراحمدعلی یوسفی

بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا


اصل مقاله

گزارش


پوستر


عکسهای منتخب


17مگابایت


جلسه هشتم
(خرداد1392
)

 دکترمصطفی سلیمی فر


شاخص‌سازي سپرده‌ها با هدف جبران تورم در بانكداري بدون ربا


اصل مقاله

گزارش


پوستر


عکسهای منتخب


17مگابایت

جلسه نهم
(شهریور1392)
 دکترغلامحسن تقی نتاج


محاسبه سود قطعی سپرده گذاران در بانکداری بدون ربا

اصل مقاله
گزارش

پوستر

عکسهای منتخب

22مگابایت

جلسه دهم
(اسفند 1392)
دکترسیدعباس موسویان
راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی

اصل مقاله

گزارش


پوستر

عکسهای منتخب


19مگابایت


جلسه یازدهم
(تیر 1393)

حسین بازمحمدی


عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي: اسناد خزانه اسلامي)
اصل مقاله

گزارش


پوستر

عکسهای منتخب

26مگابایت


جلسه دوازدهم
(مهر 1393)
دکتر حسن کیایی

چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری ایران
اصل مقاله

گزارشپوستر


عکسهای منتخب

18مگابایتجلسه سیزدهم
(دی 1393)
دکتر محمدنقی نظرپور
چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازارسرمایه؛ درچارچوب نظام بانکداری بدون ربا

اصل مقاله

گزارش


پوستر

عکسهای منتخب

27مگابایت

جلسه چهاردهم
(خرداد 139۴)
دکتر سیدضیا‌ الدین کیاالحسینی


قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا

اصل مقاله


گزارش

پوستر

عکسهای منتخب

۱۹مگابایت

جلسه پانزدهم
(مهر 139۴)
دکتر مهدی طغیانی

حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی
اصل مقاله

گزارش

پوستر

عکسهای منتخب
۱۵مگابایت

جلسه شانزدهم
(اردیبهشت 139۵)
دکتر سیدعباس موسویان
توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی
اصل مقالهگزارش


پوستر
عکسهای منتخب 2۵مگابایت
جلسه هفدهم
(شهریور 139۵)
سیدعلی روحانی


نظارت شرعی در بانک مرکزی


اصل مقالهگزارش


پوستر

عکسهای منتخب
2۴مگابایت

 

جلسه هجدهم
(دی 139۵)
دکتر سیدمهدی حسینی دولت آبادی


ماهیت بانک و دلالتهای آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

اصل مقالهگزارش


پوستر


عکسهای منتخب

26مگابایت

جلسه نوزدهم
(فروردین139۶)
دکتر حسین داورزنی

امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتهای تجاری
اصل مقالهگزارش


پوستر

عکسهای منتخب

۱۷مگابایت

جلسه بیستم
(شهریور139۶)
دکتر حسین صمصامی

بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی
 

اصل مقالهگزارش

پوستر

عکسهای منتخب

۲۱مگابایت


صفحه:  ۱  -  ۲