مقالات «آمار، ارقام، روندها، مدلها، صورت‌های مالی و نسبت‌های مرتبط با موسسات مالی اسلامی»

کد خبر: 210 سه شنبه 18 تیر 1392 - 15:28
مقالات «آمار، ارقام، روندها، مدلها، صورت‌های مالی و نسبت‌های مرتبط با موسسات مالی اسلامی»
 
 
 این بخش به صورت دوره ای تکمیل می شود 

وضعیت بانکهای اسلامی در جهان
نویسنده: لیلا محرابی


عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)
نویسندگان: مرتضی عزتی، لطفعلی عاقلی و نفیسه کشاورز ساجی


بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران
نویسندگان: سیدعلی پایتختی اسکویی و عباس عرب مازار


معرفی روش‌های تامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف
نویسنده: لیلا محرابی


ارزيابي و تحليل عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي ايران 1370-1363
نویسنده: حسن سبحاني


هزينه فرصت سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي
نویسنده: سید حسین میرمعزی


تحليل نقش نرخ بهره پولي در بحران هاي اقتصادي نظام سرمايه داري رويكرد اسلامي
نویسندگان: محمد واعظ برزانی و حجت ایزدخواستی


مقايسه تطبيقي كارايي بانك هاي اسلامي و غيراسلامي
نویسندگان: سعید فراهانی فرد و محمد نقی نظرپور و سارا بایی


ارائه مدل تعادل عمومي درچارچوب اقتصاد و بانكداري اسلامي
نویسندگان: حسین ميسمي و کاظم ياوري و مهدی قائمي اصل و حسین توكليان


انطباق نظريه بازي ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشاركت مدني
نویسندگان: قهرمان عبدلي و سید حسن قوامي


كاربرد بحث تصميم گيري در شرايط نااطميناني و نظريه بازي ها در مدل دار كردن اقتصاد اسلامي
نویسندگان: اصغر ابوالحسني و رفیع حسني مقدم


چشم انداز بانکداری اسلامی
نویسنده: پرستو شجری

وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای منطقه منا
نویسنده: لیلا محرابی