دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه اصلاح شد

کد خبر: 181859 یکشنبه 4 مرداد 1394 - 14:36
دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه اصلاح شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه را که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احترامًا، همان گونه که استحضار دارند « دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» سابقًا در این بانک تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه شماره 90/١٤١٧٦٣ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بر اساس بازخوردهای واصله و همچنین با هدف رفع برخی ابهامات و ایرادات موجود، انطباق بیشتر مفاد دستورالعمل مورد اشاره با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه، ترویج استفاده از کارت های اعتباری در بین مشتریان بانکی و نیز فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه، این بانک اقدام به بازنگری مفاد دستورالعمل صدرالاشاره نمود.

در این راستا، ضمن بررسی موضوع، نقاط قوت و ضعف شناسایی و با توجه به نظرات مأخوذه از شبکه به شرح پیوست تدوین گردید. «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه»، بانکی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تلاش شده است با هدف به، «دستورالعمل اجرایی کار ت اعتباری مرابحه » در تدوین نسخه جدید حداقل رساندن ابهامات احتمالی، تبیین ابعاد مختلف موضوع و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرآیند های انجام کار، رویکردی متفاوت اتخاذ گردد. دستورالعمل ابلاغی، مشتمل بر ( ٣٥ ) ماده و ( ٦) تبصره، در ( ٦) فصل مجزا به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول: تعاریف ( یک ماده)

فصل دوم: کلیات (پانزده ماده)

فصل سوم: ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه ( پنج ماده)

فصل چهارم: ضوابط ناظر بر صورت حساب (دو ماده)

فصل پنجم: سایر الزامات (یازده ماده)

فصل ششم: موارد منسوخ (یک ماده)

اهم تغییرات دستورالعمل ابلاغی در مقایسه با مقررات قبلی به شرح ذیل می‌باشد:

اصلاح تعاریف با هدف تبیین بهتر متن دستورالعمل، از جمله تعریف عبارات تسهیلات و مانده کارت؛

رفع ایرادات و اشکالات ماهوی و شکلی مقررات قبلی؛

تفکیک کارت اعتباری مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت؛

احتساب سود مؤسسه اعتباری از تاریخ استفاده از کارت مرابحه؛

کاهش مدت دوره تنفس از 10 روز به 5 روز تقویمی؛

اختصاص دوره تنفس به کارت مرابحه کوتاه مدت؛

فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه؛

الزام مؤسسه اعتباری به اعتبارسنجی، اخذ وثایق و تضامین کافی و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی؛

الزام مؤسسه اعتباری به عضویت در سامانه مکنا و اخذ کد منحصر به فرد قبل از صدور کارت مرابحه؛

تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه کوتاه مدت حداکثر پایان دوره

تنفس؛

تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه بلند مدت حداکثر دو سال از تاریخ صدور صورتحساب؛

استفاده از عقد مرابحه دفعی جهت استفاده از مبالغ کارت مرابحه و الزام مؤسسه اعتباری به ارائه تخفیف متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید در صورت بازپرداخت پیش از موعد؛

امکان انعطاف مؤسسه اعتباری در طراحی و سازوکارهای تشویقی به مشتریان خوش حساب؛

مدنظر قرار دادن کارمزد صدور و تمدید کارت مرابحه و حذف اخذ آبونمان؛

تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در قرارداد کارت مرابحه؛

تعیین ضوابطی معین در خصوص انسداد، تمدید و ابطال کارت مرابحه؛

تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در صورتحساب؛

تعیین مجازاتهای موضوع ماده ( 44 ) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف.

شایان ذکر است؛ همان گونه که در متن دستورالعمل ابلاغی نیز تصریح شده است، از تاریخ لازم الاجراء شدن دستورالعمل مزبور، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره 90/141763 مورخ 1390/06/20 درخصوص «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» موضوع سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ 1390/05/09 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و بخشنامه شماره 91/212746 مورخ 9 آبان 1391 موضوع بند (1) از شانزدهمین جلسه مورخ 23 مهر 1391 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منسوخ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال یک نسخه از «دستورالعمل اجرایی کار ت اعتباری مرابحه» خواهشمند است دستور فرمایند، مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود.

همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.

متن کامل دستورالعمل اجرایی کار ت اعتباری مرابحه در اینجا قابل مشاهده است.

منبع: خبرگزاری فارس