بزرگترين تامين مالي بازار سرمايه كليد خورد

کد خبر: 181842 دوشنبه 22 تیر 1394 - 23:1
بزرگترين تامين مالي بازار سرمايه كليد خورد

مدير تامين مالي شرکت تامين سرمايه نوين از آغاز بزرگ‌ترين تامين مالي بازار سرمايه در قالب انتشار و فروش اوراق مشارکت مخابرات ايران خبر داد. به گزارش «سنا»، محدثه رزاقي درباره جزئيات انجام اين پروژه بزرگ تامين مالي اظهار کرد: شرکت مخابرات ايران به منظور تامين سرمايه در گردش براي بازپرداخت بخشي از بدهي هاي خود در نظر دارد 450 ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.

وي ادامه داد: بر اين اساس اوراق شرکت مخابرات ايران تحت عنوان «اوراق اجاره شرکت واسط مالي تير دوم» از امروز به مدت يک روز کاري در فرابورس منتشر خواهد شد؛ ضمن اينکه اوراق اجاره شرکت مخابرات ايران با نام و قابل معامله در فرابورس با نرخ 21 درصد روزشمار منتشر مي شود که سود آن هر سه ماه يک بار پرداخت خواهد شد. مدير تامين مالي شرکت تامين سرمايه نوين مبلغ اسمي هر ورقه را يک ميليون ريال ذکر کرد که مدت اوراق چهار سال است. وي در مورد ارکان اين اوراق نيز گفت: شرکت واسط مالي تير دوم به عنوان ناشر و شرکت مخابرات ايران به عنوان باني اين اوراق محسوب مي شوند. اين مقام مسوول از شرکت تامين سرمايه نوين به عنوان مشاور عرضه و متعهد پذيره نويسي و بانک صادرات به عنوان ضامن آن نام برد که در اين راستا شرکت تامين سرمايه نوين بازار گرداني اين اوراق را نيز برعهده دارد. رزاقي با اشاره به عدم محدوديت براي خريد اوراق از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي، ادامه داد: شرکت تامين سرمايه نوين بازار گرداني 225 هزار ورقه را به صورت روزانه با حداقل قيمت يک ميليون ريال متعهد شده است. همچنين بازار گردان تحت ضوابط قرار داد بازار گرداني، اوراق مزبور را خريداري خواهد کرد؛ اما در صورت وجود خريدار با نرخ بالاتر، دارندگان مي توانند اين اوراق را با نرخ بيشتري به فروش رسانند.
به گفته وي، معاملات دست دوم اين اوراق پس از اتمام پذيره نويسي، در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس آغاز مي شود. مدير تامين مالي شرکت تامين سرمايه نوين در مورد کارمزد و هزينه هاي پذيره نويسي اوراق تصريح کرد: کليه کارمزدها و هزينه پذيره نويسي اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت خواهد شد. بر اين اساس کارگزاران نبايد مبلغي بابت کارمزد از مشتريان اخذ کنند
.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3528 به تاريخ ۱۳۹۴/4/۲۲، صفحه 10 (بورس صنايع).