۱۰ هزار میلیارد تومان صکوک برای پروژه‌های دولت

کد خبر: 181738 چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 - 15:4
۱۰ هزار میلیارد تومان صکوک برای پروژه‌های دولت

آیین‌نامه اجرایی انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک برای پروژه‌های دولت در قالب آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک برای پروژه‌های دولت در قالب آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٤/١/۳۰ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور

ماده١ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته.

د ـ طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (٨٨) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب١٣٧٦ـ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

و ـ صکوک: اوراق بهادار اسلامی.

ز ـ صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی با نام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود.

ح ـ صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ماده٢ـ در اجرای بند (الف) تبصره (٦) قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد هزار میلیارد (١٠٠,٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

(میلیارد ریال) /ردیف / شرکت‌های موضوع بند (الف) تبصره (٦) / مبلغ

١ شرکت‌های تابعه وزارت نفت ٢٠,٠٠٠

٢ شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ٢٠,٠٠٠

٣ شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ١٠,٠٠٠

٤ شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ١٠,٠٠٠

٥ شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ٥,٠٠٠

٦ شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ١٠,٠٠٠

٧ شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی ١٠,٠٠٠

٨ شرکت‌های تابعه وزارت ورزش و جوانان ٥,٠٠٠

٩ شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران ١٠,٠٠٠

جمع کل: ١٠٠ هزار میلیارد ریال

تبصره ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش‌بینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از ناشران یادشده، مبالغ مربوط به سهم سایر ناشران مذکور در جدول فوق افزوده می‌شود.

ماده٣ـ هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.

ماده٤ـ ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یادشده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده٥ ـ ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نمایند.

ماده٦ ـ اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته طرح‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (٦) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد.

تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک عامل ارایه دهد.

ماده٧ـ با ارایه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهدبود.

ماده٨ ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده٩ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأییدشده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک را اعلام می‌نماید.

ماده١٠ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.

ماده١١ـ بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشرشده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره (٦) قانون خواهد بود.

تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده١٢ـ در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (٦) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های موردنظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

ماده١٣ـ در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.

ماده١٤ـ بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

ماده١٥ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.

تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

ماده١٦ـ بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.

ماده١٧ـ بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

ماده١٨ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (٦) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (٣١٠١٠٢) جدول شماره (٥) قانون واریز نماید.

ماده١٩ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.