دولت برای سال ۱۳۹۴ مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی شد

کد خبر: 181615 چهارشنبه 29 بهمن 1393 - 9:5
دولت برای سال ۱۳۹۴ مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی شد

دولت مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی شد.

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با بند ط تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال شد.

در بند ط تبصره مذکور آمده است: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است.

در جزء 2 بند ط نیز آمده است که اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. براساس جزء 4 بند مذکور نیز خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

 

دولت مجاز به انتشار اوراق صکوک اجاره تا سقف ده هزار میلیارد ریال شد.

مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با بند (ک) تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند مذکور؛ دولت مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است.

 

دولت مجاز به انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت انتشار شد.

مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با بند ب تبصره 6 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق انتشار شد.

براساس بند (ب) تبصره 6 لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند.

منبع: خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی