ارتباط متقابل بانکداری اسلامی و بازار سرمایه

کد خبر: 181526 یکشنبه 14 دی 1393 - 13:29
ارتباط متقابل بانکداری اسلامی و بازار سرمایه

 

بازارهای مالی- اعم از نظام بانکی و بازار سرمایه- در کشورهای در حال توسعه و اسلامی از عمق مالی کافی برخوردار نبوده و تأمین‌کنندة نیازهای متقاضیان نمی­باشند و لذا در فرآیند توسعه اقتصادی، آن­طور که شایسته است، ایفای نقش نمی­کنند. از این رو، «بسط و تعمیق بازارهای مالی  و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر»، یکی از راهکارهای پیش­روی این کشورها به منظور فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی است. کتاب حاضر، ضمن طراحی و تبیین ابزارهایی در جهت تعمیق بازارهای مالی اسلامی و ارتباط متقابل این بازارها، زمینة مکمل بودن عملیات این دو بازار را نیز فراهم نموده است.

در این رابطه کتاب «ارتباط متقابل بانکداری اسلامی و بازار سرمایه» به قلم حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور و میثم حقیقی و به کوشش انتشارات زمزم هدایت و با حمایت مالی بانک انصار منتشر شده است.

این کتاب درصدد است با بکارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا، به سؤال‌های زیر پاسخ دهد:

·       ارتباطات نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی چگونه است؟

·       ارتباطات بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی چگونه است؟

·       چه ارتباطات متقابلی بین نظام بانکی و بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد؟

همچنین این کتاب مشتمل بر هشت فصل است که در انتهای هر فصل خلاصه‌ای از مباحث و نکات اصلی فصل ارائه شده است.

در فصل اول؛ به بررسی نقش و کارکرد بازارهای مالی در زمینة تأمین منابع مالی پرداخته شده است. در فصل دوم؛ ساختارهای مالی و نقش آن‌ها در رشد اقتصادی ارائه شده است. در فصل سوم و چهارم؛ چگونگی ارتباطات موجود میان بازارهای مالی در اقتصاد سنتی و اقتصاد ایران پرداخته شده است. در فصل پنجم؛ نوع رابطه بازارهای مالی نسبت به هم، شامل مکمل بودن و رقیب بودن بازارها مورد بررسی قرار گرفته است و به بیان نقش‌های مکملی و رقیب بودن بازارهای مالی نسبت به هم، پرداخته است. فصل ششم و هفتم؛ به طراحی و تبیین ارتباط بانک‌های اسلامی با بازار سرمایه و ارتباط بازار سرمایه با بانک‌های اسلامی میپردازد.

سرانجام فصل هشتم؛ به طراحی و تبیین ارتباطات متقابل بانک مرکزی و بازار سرمایه اختصاص دارد. در پایان نیز ضمن بیان نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی نیز برای سیاستگذاران ارائه گردید.

لازم به اشاره است که این کتاب با تیراژ 5000 نسخه و با قیمت 90000 ریال روانه بازار شده است.

صفحه تازه های نشر