دولت مجاز به صدور اوراق مشارکت ارزی شد.

کد خبر: 181400 شنبه 8 آذر 1393 - 9:56
دولت مجاز به صدور اوراق مشارکت ارزی شد.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، امروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت مجوز دادند به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی، حذف مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نماید.

بر اساس این بند صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یاد شده و معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین و اصل سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.