رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

کد خبر: 171197 جمعه 10 تیر 1390 - 14:17
رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

نویسندگان :   دکتر اکبر کمیجانی ، دکتر رامین مجاب

عنوان نشریه :  پژوهشنامه اقتصادی

تاریخ انتشار :   تابستان ۱۳۹۰، دوره ۱۱، شماره ۲

با توجه به آنکه سياست‌هاي اقتصادي و بعضا غيراقتصادي دولت ها يکي از مهم‌ترين عوامل ايجادکننده نااطميناني تورمي در اقتصاد است، اين تحقيق به هدف ارزيابي منافع و هزينه‌هاي اين نااطميناني انجام مي‌گيرد. هدف اصلي در اين تحقيق بررسي ارتباط ميان نااطميناني تورم و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران در دوره 1: 1367 تا 2: 1387 است. پس از بدست آوردن سري نااطميناني تورم به بررسي ارتباط اين متغير با سرمايه‌گذاري مي‌پردازيم. نتايج، ارتباط منفي و معنادار سرمايه‌گذاري و نااطميناني تورم را تاييد مي‌کند.