تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت

کد خبر: 161049 پنج شنبه 10 آذر 1390 - 16:18
تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت
تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت

نویسندگان :   دکتر سیدمهدی برکچیان ، دکتر رامین مجاب

عنوان نشریه :  فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی (پول و اقتصاد سابق)

تاریخ انتشار :   پاییز ۱۳۹۰ ، سال چهارم ، شماره ۹

با مدل‌سازي تابع توليد بلندمدت از طريق رويكرد معادلات ديفرانسيل تصادفي و تخمين يك الگوي خودرگرسيون برداري جزئي (۱۳۶۷:۱-۱۳۸۷:۲)، به بررسي تاثير شوك‌هاي نفتي و پولي بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت در اقتصاد ايران مي‌پردازيم. نتايج نشان مي‌دهند كه توليد غيرنفتي همزمان با شوك مثبت درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد، اما آن كاهش در فصل‌هاي آتي جبران مي‌شود. از ديگر نتايج به دست‌آمده آن است كه شوك پولي در توضيح نوسانات توليد، سهم نسبتاً پاييني برعهده دارد. نتايج بحث‌برانگيز است و نياز به انجام مطالعات بيشتر در اين حوزه احساس مي‌شود.