ارتباط میان تورم ، نااطمینانی تورم ، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران

کد خبر: 161047 دوشنبه 10 اسفند 1388 - 16:4
ارتباط میان تورم ، نااطمینانی تورم ، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران
ارتباط میان تورم ، نااطمینانی تورم ، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران

نویسندگان :   دکتر محسن مهرآرا ، دکتر رامین مجاب

عنوان نشریه :   فصلنامه پول و اقتصاد

تاریخ انتشار :   زمستان ۱۳۸۸ ،  شماره ۲

در اين پژوهش، با استفاده از مدل‌سازي واريانس شرطي و آزمون عليت گرنجر به بررسي عوامل تاثيرگذار بر نااطميناني اسمي (تورم) و حقيقي (توليد) و تاثير اين دو نااطميناني بر رشد اقتصادي در ايران، طي دوره ۱۳۸۵ـ ۱۳۳۸ مي پردازيم. نتايج، حاکي از آن است که افزايش تورم و کاهش درآمدهاي نفت مي‌توانند علت افزايش نااطميناني تورم باشند و منشا اصلي نااطميناني توليد در اقتصاد ايران، ارزش‌افزوده بخش نفت است. با اين حال، نوسانات تورم و توليد در طول دوره نمونه در حدي نبوده‌است که بر توليد اثرات منفي داشته باشند.