درباره ما

کد خبر: 114 چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 - 9:52
درباره ما
پورتال علمی خبری تحلیلی «بانکداری اسلامی»

دبیر پورتال

دکتر وهاب قليچ

  دكتري علوم اقتصادی - دانشگاه علامه طباطبایی
  عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی


vahabghelich@gmail.com
اعضای هیئت تحریریه پورتال

دکتر حسين ميثمي


دكتري معارف اسلامي و اقتصاد - دانشگاه امام صادق (ع)
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
meisamy1986@gmail.com


زینب بیابانیدانشجوي دكتري مالی - حقوق مالی - دانشگاه تهران
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
z.biyabani@yahoo.com

دکتر رسول خوانساري


دكتري مدیریت مالی - دانشگاه تهران
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکیrkhansari@gmail.com


ليلا محرابي


كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي - دانشگاه الزهرا
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی

 
l.mehrabi@mbri.ac.ir


دانشجوي دكتري فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه قم
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
f.mollakarimi@gmail.com