بحران مالی، نتیجه ربوی بودن فعالیت‌های پولی است

کد خبر: 110817 دوشنبه 5 خرداد 1393 - 11:43
بحران مالی، نتیجه ربوی بودن فعالیت‌های پولی است

 

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، گفت: پدیده بحران مالی و اقتصادی ناشی از ربوی بودن فعالیت‌های پولی و مالی است و متورم شدن بخش غیرحقیقی، رهاسازی مدیریت اقتصاد و تناقضات درونی نظام اقتصاد سرمایه‌داری از جمله دیگر پیامدهای ربوی بودن فعالیت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر عبدالمجید شیخی در ارائه مقاله خود با عنوان "وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ سرمایه‌داری" در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایران پیشرفت با اشاره به اینکه وقوع بحران اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری غرب پدیده جدید در قرن گذشته نیست، اظهار داشت: با مجموع هنجارهای فکری و انتظارات شکل‌گرفته ناشی از تبلیغات غربی‌ها درباره موفقیت و الگوبودن اقتصاد سرمایه‌داری، بویژه در مقابله و روابط با اقتصاد بلوک شرق تا حدودی غیرقابل انتظار تلقی می‌شد.

وی ادامه داد: با روش استدلال کلی منطق پس از ارائه در یکی از مفاهیم بخش حقیقی و غیر حقیقی اقتصاد و استناد به دو مقدمه به طور خلاصه به بحث و نتیجه‌گیری در دو چالش بزرگ تمدن غرب و اقتصاد سرمایه‌داری در مقاله اینجانب پرداخته شده است.

شیخی تصریح کرد: یکی از دو چالش پیری جمعیت و تبعات مختلف آن و دیگری عارضه تناقض توسعه است که اصول بضاعت علمی و فناوری را در درازمدت به دنبال دارد، زیرا با افزایش سن جمعیت نیروی فکری گروه سنی جوان در جمعیت رو به کاهش می‌رود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه معضل بزرگ بخش مجازی و حباب شدن بخش مالی و پولی، گفت: مرزهای بخش حقیقی اقتصاد را این دو مقوله (بخش مجازی و حباب شدن بخش مالی و پولی) در نوردیده و دنیای غرب را به سراشیبی سقوط انداخته است.

وی گفت: پدیده بحران مالی و اقتصادی ناشی از ربوی بودن فعالیت‌های پولی و مالی است، متورم شدن بخش غیر حقیقی،‌رهاسازی مدیریت اقتصاد و تناقضات درونی نظامی اقتصاد سرمایه‌داری است.

وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با وضعیت مطلوب در الگوی اقتصاد اسلامی که بر اساس موازین شرعی و عقلی ارائه می‌شود، توصیه می‌شود برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جوانتر شدن متغیر متوسط سنی تاکید و برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد:‌ همچنین با اتکا به الگوی اقتصاد اسلامی در تمام معادلات رهبری حتی فعالیت‌های شبه ربا و شبهه‌ناک حذف و از بزرگ شدن لایه غیر حقیقی در اقتصاد کشور اجتناب شود.