طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران

کد خبر: 110793 یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 - 11:31
طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران

مدیریت نامناسب ریسک نقدینگی و ضعف‌های فراوان در شناسایی، مدیریت، کنترل و نظارت بر این ریسک، نقش زیادی در شکل‌گیری و عمق بخشیدن به بحران مالی سال 2007 داشت. این مسئله منجر به درک ضرورت اعمال تغییراتی در مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و توجه بیشتر به فرایند تنظیم رهنمودها و دستورالعمل‌های جدید در حوزه مدیریت ریسک نقدینگی در عرصه بین‌المللی شد، رهنمودهایی که هر یک جهت رفع نقطه ضعف‌های فعلی تدوین شدند و به تنظیم رهنمودهای جدیدی برای مدیریت این ریسک در کشورهای مختلف منجر شدند.

با توجه به الزام مقررات‌گذاری فعال توسط بانک مرکزی به منظور مدیریت پویای ریسک نقدینگی در بانک‌ها، رهنمود جدیدی در کتاب «طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران»  با مخاطب قرار دادن دو بعد مدیریت ریسک نقدینگی مشتمل بر بانک‌ها و بانک مرکزی ارائه شده است. در فصل اول کتاب «طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران»، ضرورت اعمال رویکرد جدید در مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی تبیین شده است. فصل دوم به رویکرد نوین نهادهای مقررات‌گذار بین‌المللی در مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته و پس از آن در فصل سوم سازوکار مدیریت ریسک نقدینگی در کشورهای گوناگون بررسی شده است. در فصل چهارم نیز چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران را به همراه نقاط ضعف رهنمود موجود در این زمینه شرح داده شده است. سرانجام پس از ارائه رهنمود جدید مدیریت ریسک نقدینگی در فصل پنجم، پیشنهادهایی برای اجرای این رهنمود در فصل ششم ارائه شده است. در این رهنمود که در 43 ماده طراحی شده است، پنج زیربخش با عناوین کلیات، حاکمیت شرکتی، شناسایی و اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، کنترل و پایش ریسک نقدینگی و وظایف بانک مرکزی در نظر گرفته شده که در مقایسه با رهنمود فعلی، مباحث بیشتری را در حوزه کنترل و پایش این ریسک مورد توجه قرار داده است. در این کتاب هم‌چنین بر ضرورت تنظیم مقررات تکمیلی، پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم و نظارت موثر در اجرایی نمودن رهنمود و مقررات تکمیلی از طرف بانک مرکزی تأکید شده است.

رهنمود جدید طراحی شده در این کتاب به همراه مقررات تکمیلی و زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند در شتاب بخشیدن به پیاده‌سازی فرایند مدیریت ریسک نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت موثر در زمینه این ریسک توسط بانک مرکزی کمک نماید.

ویراست اول کتاب «طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران» توسط دکتر زهرا خوشنود، طاهره اکبری آلاشتی و رسول خوانساری نگاشته شده و با قیمت 140 هزار ریال به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی در بهار 1393 منتشر گردیده است.

صفحه تازه های نشر