برچسب‌ها
  • اشتباه پاکستان را نکنید!

    اگر مشکلات را به تعویق بیاندازیم اوضاع بدتر خواهد شد؛ روند مشکلات خطی نیست، اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت.