برچسب‌ها
  • گزارش «مدیریت ثروت اسلامی»

    مديريت ثروت تنها به معني انباشت ثروت نيست، بلکه تعريف گسترده‌تري دارد. در واقع مديريت ثروت فرايند‌ي است که شامل کسب، انباشت، حفظ و توزيع ثروت مي‌باشد.