برچسب‌ها
  • گزارش تفصیلی چهاردهمین نشست نقد

    این نشست با موضوع « قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» و با حضور دکتر کیاءالحسینی، مهدویان و دکتر ارشدی برگزار گردیده است.