برچسب‌ها
  • کاربردی برای ابزارهای نوین تامین مالی

    در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تامین مالی شرکت‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه و تمرکز بازار پول بر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، افراد و تجار قرار دارد.