برچسب‌ها
  • ملاحظاتی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت

    نرخ سود بانکی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت محوریت دارد. با توجه به شرایط سایر سرمایه‌گذاری‌ها و نرخ تورم، می‌توان نرخ سود این اوراق را حدود 25درصد درنظر گرفت.