برچسب‌ها
  • ربا متناسب با تورم بازتعریف شود.

    ارزش پول با ربا متفاوت است؛ باید ربا را متناسب با تورم تعریف کنیم..باید این منطق را جا بیندازیم که سپرده‌گذار حق دارد که ارزش پولش را مطالبه کند.