برچسب‌ها
  • رابطه خصوصی سازی بانکها و بانکداری اسلامی

    گرچه خصوصی‌سازی بانك‌ها، ماهيتاً منافاتی با بانكداری اسلامی ندارد ولی این اقدام در یک اقتصاد ناسالم، اصلاً به صلاح نمی‌باشد. یقیناً با وجود يك اقتصاد سالم است که اصل 44، مكمل بانكداری اسلامی می‌شود.