برچسب‌ها
  • وضعیت صنعت مالی اسلامی در کشور جیبوتی

    گزارش مالی اسلامی در کشور جیبوتی، به پیشرفت‌های برجسته صورت گرفته در این کشور و نقش آن در صنعت مالی اسلامی می‌پردازد و تحلیل کاملی در این رابطه ارائه می‌دهد.