برچسب‌ها
  • بورکینافاسو صاحب بانک اسلامی می شود

    این بانک در راستای افزایش اقبال کشورهای آفریقایی و اروپایی به سرمایه‌گذاری بر پایه شریعت اسلامی در این کشور آفریقایی که بیش از 69 درصد شهروند مسلمان دارد، راه‌اندازی می‌شود.