برچسب‌ها
  • توسعه موقوفات با اوراق

    برای تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات، اوراق مشارکت و اوراق وقفی بدون سود منتشر می‌شود.