برچسب‌ها
  • پیامدهای اعتبارسنجی مشتریان

    موضوع اعتبارسنجی مشتریان در قانون جدید بانکداری بدون ربا می‌تواند مجرای جدیدی برای شکاف درآمدی باشد و اگر بدون ملاحظه اقدام شود، پیامدهای ناگواری دارد.