تازه‌های نشر داخلی
Alternate Text

اخلاق تولید پول

یورگ گوئیدو هولسمن

Alternate Text

طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران

زهرا خوشنود، طاهره اکبری آلاشتی و رسول خوانساری

Alternate Text

وضعیت بانکداری در ایران و جهان

رسول خوانساری، لیلا محرابی، مهشید شاهچرا، اعظم احمدیان و هادی حیدری

Alternate Text

سازوکار بانکداری اسلامی

محمد جواد توکلی

Alternate Text

شناخت نظام مالی اسلامی

محمد ایوب
ترجمه: حامد تاجمیر‌ ریاحی و علی راه‌نشین

Alternate Text

عقود اسلامی بانکی

حمیدرضا نجف پور کردی، مسلم میرزایی، جواد عبادی و علیرضا فتح الهی نوا

Alternate Text

آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی

محمدمهدی عسگری، محمدرضا رضی و حسین میسمی

Alternate Text

استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي

مؤسسه تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر ؛ زير نظر سيد حميد پورمحمدي