لیلا محرابی

لیلا محرابی

لیلا

محرابی

پژوهشگر

1.    همکار پروژه «هزینه‌یابی خدمات بانکداری» (۱۳۹۹). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2.    همکار پروژه «تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)» (۱۳۹۷-۱۳۹۹) پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3.    همکار پروژه «ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی» (۱۳۹۶-۱۳۹۷). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4.    همکار پروژه «توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی (به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تامین مالی خرد»، (۱۳۹۸-۱۳۹۶). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5.    همکار پروژه «مطالعه تطبیقی مدل کسب‌وکار و روش های تأمین مالی در بخش تعاون و بانکداری تعاونی در جهان» (۱۳۹۶-۱۳۹۷). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6.    همکار پروژه «استانداردسازی عملیات بانکداری اسلامی در قالب قراردادهای اسلامی در بانک صنعت و معدن» (۱۳۹۵-۱۳۹۷). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 
7.    همکار پروژه «تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» (۱۳۹۴-۱۳۹۵). پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
8.    همکار اصلی پروژه «تهیه بانک اطلاعاتی و تبادل داده‌های بانک‌های ایرانی با بانک توسعه اسلامی» .(IDB-IRTI) (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
9.    همکار اصلی پروژه «معرفی ابزارهای جدید در چارچوب قانون عملیات بدون ربا» (1390)، پژوهشكده  پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
10.    همکار اصلی پروژه «مدیریت درآمدهای نفتی ایران-حساب ذخیره ارزی» (1388)، پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
11.    همکار اصلی پروژه «خصوصی‌سازی بانکی و تاثیر آن بر عملکرد نظام بانکی»(1386)، پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
12.     همکار پروژه «بررسی پتاسیل‌های تجاری فراورده‌های غذایی حلال» (۱۳۸۶- 1385)، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
13.    مجری پروژه «بررسی اثرات ایجاد یك موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و كشورهای آسیای مركزی» (1385)، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
14.    همكار اصلی پروژه «ایجاد و انحراف تجارت در موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری سازمان كنفرانس اسلامی TPS/OIC، مطالعه موردی در قالب سناریوهای مختلف كاهش تعرفه»(138۴)،  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
15.    همكار اصلی پروژه «بررسی آثار ایستای موافقتنامه تجارت ترجیحی كشورهای عضو D8 بر جریانات تجاری، درآمد ملی دولت و رفاه مصرف كنندگان ایران» (1383)، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
16.    همكار اصلی پروژه‌های The Main Indicators of OIC ، The Main Indicators of ECO و The Main Indicators of D8 (1382)، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

1.    «وضعیت بانکداری در ایران و جهان» (1393)، ناشر: پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2.    «خصوصی‌سازی بانکی و تاثیر آن بر عملکرد نظام بانکی»(1387)، ناشر: پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3.    «ایجاد و انحراف تجارت در موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری سازمان كنفرانس اسلامی TPS/OIC» (1386)، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
4.    «آثار ایستای موافقتنامه تجارت ترجیحی كشورهای عضو D8 بر جریانات تجاری و رفاه مصرف‌كنندگان در ایران» (1385)، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 

1.    «بررسی نظام گزیر (Resolution) و نقش آن در بهبود ثبات نهادهای مالی در ایران» (۱۳۹۹)، مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران، دوره ۷، شماره ۱۳، صص ۱-۲۰.
2.    «آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف»، (۱۳۹۸) مجله راهبرد توسعه، سال ۱۵، شماره ۵۹، صص ۴۶-۷۷.
3.    «نگاهی به عملکرد ابزارهای تأمین مالی در صنعت بانکداری» (۱۳۹۸)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۵۸، ص ۵۰.
4.    «وضع مالیات بر عایدی سرمایه؛ گذری بر تجارب کشورها» (۱۳۹۸)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 1۵۷، ص ۱۴۱.
5.    «بررسی انواع ریسک و مدیریت آن در نظام بانکداری اسلامی»، (۱۳۹۷)، مجله راهبرد توسعه، شماره ۵۴، صص ۱۶۰-۱۸۱
6.    « شرکت‌های بیمه و چالش‌های نظارت بر آنها» (۱۳۹۷)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 1۵۴، ص ۹۴.
7.    «فاکتورهای ضروری انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت» (۱۳۹۷)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 1۵۳، ص ۱۲۰.
8.    «بررسی روند کسب و کار شرکتی در جهان» (۱۳۹۷)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۵۲، ص ۱۷۰.
9.    «ارایه جایگزین‌هایی برای جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران» (۱۳۹۶)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ۵، شماره ۱۹، صص ۲۶۷-۲۴۱.
10.    « مسایل نهادی گزیر در بانک‌های اسلامی» (۱۳۹۶) مجله تازه‌های اقتصاد (ویژه‌نامه- خرداد)، ص ۸۰.
11.    «روند شفافیت بانک‌های مرکزی در جهان» (۱۳۹۶)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۵۱، ص ۸۱.
12.    «شناسایی استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)» (۱۳۹۶)، مجله تازه‌های اقتصاد (ویژه‌نامه- اسفند)، ص ۱۰۰.
13.    بررسی مطالبات غیرجاری نظام بانکی و راهکارهای وصول مطالبات در نظام بانکداری اسلامی برخی از کشورها، (۱۳۹۵)، مجله راهبرد توسعه، شماره ۴۶، صص ۲۲۱-۲۵۹
14.    «ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها» (۱۳۹۵) فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال ۴، شماره ۱۳، صص1۴۰-۱۱۱.
15.    « لزوم اعتبارسنجی مشتریان کارت‌های اعتباری» (۱۳۹۵)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۵۰، ص ۴۳.
16.    «پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی» (۱۳۹۵)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۵۰، ص ۱۰۷.
17.    «نظام بانکی و ریسک‌های پیش‌روی آن‌» (۱۳۹۵)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۴۹، ص ۲۴.
18.    « بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار بین‌بانکی کشورهای مختلف اسلامی» (1394). فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره ۱، سال ۱.
19.    «اهمیت بانکداری الکترونیک در بهبود خدمات بانکی و جذب مشتری» (۱۳۹۴)، مجله تازه‌های اقتصاد (ویژه‌نامه)، ص ۱۴۰.
20.    «بازپرداخت مطالبات در نظام بانکداری اسلامی کشورها» (۱۳۹۴)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۴۴، ص ۱۴۱.
21.    «چالش‌های استفاده از ابزارهای اسلامی برای سیاستگذاری پولی» (۱۳۹۴)، مجله تازه‌های اقتصاد (ویژه‌نامه)، ص ۶۲.
22.    «قوانین و مقررات احتیاطی در نظام بانکداری اسلامی، با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی» (139۳). مجله پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ۷، شماره ۲۲، صص۶۶۳-۶۳۵.
23.    «نگاهی به وضعیت بانکداری اسلامی در جهان» (1393)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۴۳، ص ۱۲۰.
24.    «برترین بانک‌های اسلامی منتخب از لحاظ نوآوری در خدمات» (1393)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۴۳، ص ۱۱۶.
25.    «مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی» (1393)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره ۱۴۳، ص ۱۲۴.
26.     «اهمیت بانکداری الکترونیک در بهبود خدمات بانکی و جذب مشتری» (۱۳۹۳)، مجله تازه‌های اقتصاد (ویژه‌نامه- اسفند)، ص ۱۱۰.
27.    «معرفی روش‌های تأمین مالی اسلامی در کشورهای مختلف» (1393)، مجله اقتصادی، شماره‌های 3 و 4، وزارت امور اقتصاد و دارایی.
28.    «سیاستگذاری پولی در کشورهای مختلف اسلامی»، (1393)، مجله تازه‌های اقتصاد- شماره 142
29.    «آسیب شناسی توزیع عادلانه تسهیلات بانکی با تأکید بر تسهیلات تکلیفی» (1392)، مجله تازه‌‌های اقتصاد شماره 139، ص ۷۲.
30.    «نگاهی به عملكرد ابزارهای تأمین مالی به تفكیك عقود اسلامی» (1391)، مجله تازه‌‌های اقتصاد شماره 135، ص ۸۸.
31.    «فرازوفرودهای عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی و كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران» (1391)، مجله تازه‌‌های اقتصاد شماره 135، ص ۸۳.
32.    «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» (1390). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 133، ص ۴۷.
33.    «نگاهی به وضعیت بانک‌های اسلامی در سال ۲۰۱۰» (1390). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 133، ص ۵۹.
34.    «نگاهی به طرح جامع تحول ‌بخش مالی تایلند» (1390). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 132، ص ۲۶.
35.    «آسیب شناسی تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور» (شهریور1390). مجله پیام بانک، ص ۷۶.
36.    «طراحی برنامه جامع بخش مالی کشور مالزی برای ساختن آینده‌ای مطمئن».(شهریور1390). مجله پیام بانک، ص ۹۱.
37.    «شناسایی چالش‌ها و مشكلات سیاستگذاری پولی در نظام بانكی» (1390). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 131.
38.    «عملكرد ابزارهای تأمین مالی در نظام بانكداری بدون ربای ایران» (1390). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 132، ص ۱۰۲.
39.    «موقعیت بانکداری و خدمات مالی اسلامی در کشور مالزی» (1389). مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 128، ص ۷۱.
40.    «تحولات بورس اوراق بهادار» (1389)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 128، ص ۵۷.
41.    «مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا» (1389)، مجله تازه‌های اقتصاد. شماره 130، ص ۷۰.
42.    «بررسی اثرات ایجاد یك موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و كشورهای آسیای مركزی» (1386)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44.صص 130-101.
43.    «بررسی آثار رفاهی كاهش موانع تعرفه‌ای در تجارت ایران با گروه D8 » (1385)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40. صص186-155
44.    «بررسی عضویت ایران در موافقتنامه ترتیبات ترجیحی كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی(TPS/OIC) از منظر حجم مبادلات تجاری و موانع تعرفه‌ای» (1384)، مجله بررسی‌های بازرگانی، سال سوم، شماره 16. صص 78-74.

•    گزارش‌های تحقیقاتی (پژوهشی)
1.    «شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در ایران و جهان در سال ۲۰۱۹» (۱۳۹۹)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-9906
2.    «شاخص‌های توسعه مالی اسلامی در ایران و جهان در سال ۲۰۱۸» (۱۳۹۹)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-9905
3.    «برترین موسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۱۸» (۱۳۹۸)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-98001
4.    «وضعیت بانک‌های اسلامی در جهان» (۱۳۹۷)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-97011
5.    «چارچوب قانونی گزیر در بانک‌های اسلامی» (۱۳۹۷)، یادداشت سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -97001
6.    « بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» (۱۳۹۶)، گزارش پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-96001
7.    «رتبه‌بندی موسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال ۲۰۱۵» (۱۳۹۵)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-95011
8.    «رتبه‌بندی موسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال ۲۰۱۴» (۱۳۹۳)، گزارش ترجمه‌ای، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI-93040
9.    «معرفی روش‌های تأمین مالی در کشورهای مختلف اسلامی» (۱۳۹۳)، یادداشت سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -93004
10.    «ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها» (۱۳۹۳)، یادداشت سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -93005
11.    «تجربه بانک‌های توسعه‌ای در بحران اقتصادی جهان»، (1392)، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9221
12.    «وضعیت آماری موسسات مالی اسلامی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانک‌های ایرانی)» (1392)، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9220
13.    «مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌های اسلامی» (۱۳۹۲)، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9204
14.    «ساختار بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی؛ نمونه موردی مالزی» (۱۳۹۱)، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9106
15.    «وضعیت بانكداری اسلامی در كشورهای منطقه MENA» (1391)، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9102 
16.    «چشم‌انداز اقتصاد اسلامی بر بحران مالی جهانی» (1391)، مقاله کاری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -9103
17.    «بررسی مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانی» (۱۳۸۹). پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. MBRI -8907
18.    «بررسی میزان مشاركت كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی(OIC) در همگرایی‌های منطقه‌ای» (1384)، گزارش پژوهشی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
19.    «معرفی فهرست كالاهای در خواستی و پیشنهادی ایران با لبنان برای ترجیحات تجاری» (1383)، گزارش پژوهشی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
20.    «بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری و اقتصادی در کشورهای عضوOIC » (۱۳۸۲)، گزارش پژوهشی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
21.    « بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری و اقتصادی در کشورهای عضوD8 » (۱۳۸۲)، گزارش پژوهشی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
22.    «بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری و اقتصادی در کشورهای عضو ECO » (۱۳۸۲)، گزارش پژوهشی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 

1.    "Islamic Banking Industry in Iran: Facts & Figures". IFN Forum – June 2014
2.    "Principles and regulation of Islamic Finance". International Conference on Economics and Finance on April 15, 2011 in Izmir, Turkey.
3.    "Can the Islamic Finance Help the Current Financial Crisis". International Conference on Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future on November 25, 2010 in Brno, Czech Republic.
 

1.    «بررسی سازوکار مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود عملکرد نظام بانکی (با تأکید بر بانک‌های اسلامی)» (۱۳۹۸)، یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.
2.    «تأمین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید» (۱۳۹۸) پنجمین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی.
3.    «بررسی اصول حاکمیت شرکتی در نهادهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی» (۱۳۹۷)، بیست‌و‌نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
4.    «شناسایی و بررسی ابعاد مدل کسب‌وکار شرکتی در بانک‌های اسلامی» (۱۳۹۷)، بیست‌وهشتمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
5.    «لزوم ایجاد برنامه گزیر در بهبود عملکرد نظام بانکداری اسلامی» (۱۳۹۶)، بیست‌وهشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
6.    «شناسایی چارچوب قانونی گزیر برای بانک‌های اسلامی» (۱۳۹۶)، بیست‌وهفتمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
7.    «واکاوی الزامات قانونی و چالش‌های پیش‌روی بانک‌های اسلامی در تعامل با بانکداری بین‌الملل» (۱۳۹۵)، بیست‌وهفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
8.    «بررسی روش‌های تأمین مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان» (۱۳۹۵)، دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی.
9.    «مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا» (۱۳۹۵)، بیست‌وششمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
10.    «شناسایی و ارزیابی ابزارهای سیاست پولی منطبق بر شریعت در نظام بانکداری اسلامی» (1394)، بیست‌وپنجمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.
11.    «روند توسعه‌یافتگی و بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی» (1394). بیست‌وششمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
12.    «تجربه کشورهای مختلف اسلامی در بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار بین‌بانکی» (1394). بیست‌وششمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
13.    «واکاوی راهکارهای ارتقاء عملیات بانکداری بدون ربا با شیوه  بررسی تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در ایران و سایر کشورها با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها»، (1393)، بیست‌وپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
14.    «بررسی تطبیقی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران با کشورهای اسلامی منتخب"، (1393)، بیست‌وپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
15.    «استانداردهای نظارت و مقررات احتیاطی در نظام بانکداری اسلامی»، (1391)، بیست‌ودومین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.

 

•    بررسی کارمزد خدمات بانکی در کشورهای مختلف
•    تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)
•    شناسایی برترین موسسات مالی اسلامی در جهان 
•    تهیه بانک اطلاعاتی و جمع‌آوری شاخص‌های مالی در کشورهای مختلف
 

•    پژوهشگر برتر، هفتمین دوره پژوهش و فن‌آوری، دانشگاه الزهراء
•    رتبه اول فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد، دوره کارشناسی ارشد. سال ۱۳۸۶
•    دانشجوی ممتاز و برگزیده علمی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳. دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران.

•    عضو هیأت تحریریه پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی. از سال ۱۳۹۲- ادامه دارد.
•    پژوهشگر گروه بازارهای مالی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سال ۱۳۹۹- ادامه دارد.
•    پژوهشگر گروه بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سال ۱۳۸۶تا ۱۳۹۹.
•    پژوهشگر بخش مطالعات بازار مشترک اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶.