فرشته ملاکریمی

فرشته  ملاکریمی

فرشته

ملاکریمی

پژوهشگر

•    همکار پروژه «ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی» (مجری دکتر رسول خوانساری)، انجام شده به سفارش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۱۳۹۹.
•    همکار پروژه «استانداردسازی عملیات بانکداری اسلامی در قالب قراردادهای اسلامی در بانک صنعت و معدن»،(مجری دکتر وهاب قلیچ)، انجام شده به سفارش بانک صنعت و معدن، ۱۳۹۷.  
•    همکار اصلی پروژه «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی»،(مجری دکتر محمدنقی نظرپور)، انجام شده به سفارش پژوهشكده پولی و بانکی، ۱۳۹۴.
•    همکار پروژه «طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی»، (مجری دکتر زهرا خوشنود)، انجام شده به سفارش بانک صنعت و معدن، ۱۳۹۸.

•    همکار پروژه «تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی»، (مجری دکتر کامران ندری) پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵. 
•    همکار اصلی پروژه «گردآوری مجموعه مقالات پیرامون موضوع جریمه تأخیر تأدیه»،(مجری دکتر سید عباس موسویان)، پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۴
 

«کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» (139۸)، (مشترک با دکتر محمدنقی نظرپور)، ناشر: پژوهشكده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

•    The jurisprudential (FEGH) and legal analysis of delayed payment fine in banking contracts. Shi'a Islamic Studies, Winter 2014.

•    ارائهٔ روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات، (۱۳۹۹)، (گزارش سیاستی مشترک با دکتر حسین میثمی)، پژوهشکده پولی و بانکی. 
•    بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور، (۱۳۹۹)، (گزارش سیاستی مشترک با دکتر حسین میثمی)، پژوهشکده پولی و بانکی. 
•        معرفی معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی،(۱۳۹۸)، (مشترک با دکتر محمدعلی راغبی)، اقتصاد اسلامی، سال نوزدهم، شماره 74. 
•       لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی نفعان در حاکمیت شرکتی، (۱۳۹۸)،(مشترک با دکتر محمد نوذری فردوسیه)، تحقیقات مالی اسلامی، سال نهم، شماره ۱:(پیاپی ۱۷). 
•    بررسی قاعده استیمان و کاربردهای آن در قراردادهای بانکی،( ۱۳۹۸)، (مشترک با دکتر محمدنقی نظرپور)، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی ایران، دوره ۹، شماره ۳۰. 
•    آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت و بانک‌های تجاری، (۱۳۹۶)،(مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر حسین میثمی)، مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم، شماره ۲.
•    بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی، (۱۳۹۶)،(مشترک با دکتر محمدنقی نظرپور)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 40. 
•    ارایه جایگزین‌هایی برای جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران، (۱۳۹۶)، )،(مشترک با دکتر محمدنقی نظرپور و لیلا محرابی)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ۵، شماره ۱۹
•    تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی،(۱۳۹۵)، (مشترک با دکتر سید عباس موسویان)، اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، شماره 64. 
•    مفهوم شناسی معانی لغوی و اصطلاحی ربا در اسلام و غرب؛ رویکردی تطبیقی،( ۱۳۹۵)، (مشترک با دکتر کامران ندری و دکتر حسین میثمی)، فصلنامه روند، دوره ۹، شماره ۷۵. 
•       بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی، (۱۳۹۴)، (مشترک با دکتر محمدنقی نظرپور)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ۵۷.
•        تحلیل چالش‌های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین، (۱۳۹۴)، (مشترک با دکتر وهاب قلیچ)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال پانزدهم، پاییز، شماره 59 .
•       بررسی فقهی و حقوقی وثايق بانكی، مقاله کاری، ۱۳۹۱، پژوهشکده پولی و بانکی، MBRI-9109
14.    بررسی دیدگاه‌های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول، مقاله کاری، ۱۳۹۲، پژوهشکده پولی و بانکی، MBRI-9215
•       بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی، (۱۳۸۹)، (مشترک با دکتر محمدرسول آهنگران)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 40. 
 

•    بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی، (۱۳۹۳)، همایش اقتصاد بدون ربا، دانشگاه تهران. 
•    بررسی روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربای ایران با تکیه بر تجارب بانک‌های اسلامی، (۱۳۹۴)، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
•    بررسی سلامت شرعی قراردادهای بانکی از حیث انطباق با قاعده فقهی قصد، (۱۳۹۵)، بیست‌وهفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. 
•    استفاده از ظرفیت های فقه امامیه در تعامل با بانکداری بین‌الملل با تأکید با ابزار خرید دین، (۱۳۹۶)، بیست‌و‌هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.
•    «آسیب‌شناسی روش‌های حل معضل مطالبات معوق در نظام بانکی و ارائه راهکارهای جایگزین»، (۱۳۹۵)، دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی، دانشگاه راغب اصفهانی 
 

انتخاب کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» به عنوان اثر شایسته تقدیر در همایش سال حوزه – ۱۳۹۸.