دکتر وهاب قلیچ

دکتر وهاب قلیچ

دکتر وهاب

قلیچ

w.qelich@gmail.com

عضو هیئت علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی

1‌    «تحلیل و بررسی کاربرد قواعد وکالت در بانکداری و مالی اسلامی؛ ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۸)
2.    «توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی (به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تامین مالی خرد»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. (۱۳۹۸)
3.    «استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (قرارداد مشارکت مدنی) » (مشترک با حسین میثمی)، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. و بانک صنعت و معدن. (۱۳۹۷)
4.     «کدهای اخلاقی در نظام بانکداری اسلامی»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۳)
5.    «طرح جامع تحول نظام بانکی»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۲)
6.    «نقش و اندازه دولت در اقتصاد»، معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)).(۱۳۸۸)
7.    «دولت اسلامی»، معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع). (۱۳۸۸)

1.    «سواد بانکی؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها»(مشترک با سجاد ابراهیمی)، انتشارات نور علم، ۱۴۰۱.
2.    Ethical Banking in Islamic Approach: Ethical Codes & Structural Implementation (in partnership with Hossein Eyvazlou), 2022. Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic.
3.    وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها»، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 13۹۸. (کتاب برگزیده مالی اسلامی در پنجمین همایش مالی اسلامی از سوی انجمن مالی اسلامی ایران)
4.    بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی: ضوابط خلاقی و تدابیر ساختاری» (مشترک با حسین عیوضلو)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 1393. (کتاب برگزیده سال در حوزه بانکداری اسلامی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) (چاپ دوم: سال ۱۳۹۴)
5.    دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد»، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389 (ویراست جدید: ۱۳۹۶) (کتاب برگزیده سال در دوازدهمین جشنواره پژوهش از سوی دانشگاه امام صادق (ع)).

مقالات علمی پژوهشی

-    «تحلیلی بر نظریه پولطلا؛‌ با نگاهی به کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی»»، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۲۲، شماره ۲، اردیبهشت ۱۴۰۱.
-    «طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه)» (مشترک با ماندانا طاهری)، دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۱۴۰۰.
-    «ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی»، (مشترک با حسین امیری، محسن رضایی میرقائد، علی طوسی و فریبا نوروزی)، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال ۱۰ شماره ۱، بهار ۱۴۰۰.
-    «بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی» (مشترک با سید علی حسینی و فاطمه بابایی)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره ۲۱، شماره ۸۱، بهار ۱۴۰۰.
-    «تحلیلی بر نقش رقابت‎پذیری بانک‎ها در مقاوم‎سازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک‌های منتخب ایران»، (مشترک با حسین امیری)، فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات راهبردی بسیج»، دوره ۲۳، شماره ۸۸، پاییز ۱۳۹۹.
-    «تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی» (مشترک با رسول خوانساری)، دوفصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسائل اقتصاد ایران، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۹.
-    بررسی فقهی تضمین سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری بدون ربا» (مشترک با سید عباس موسویان)، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های پولی و بانکی»، شماره ۴۲، زمستان ۱۳۹۸. 
-    نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا»؛ فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۹.
-    ارتباط‌سنجی پژو‌هش‌های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی؛ مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی»، (مشترک با حسین امیری)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، شماره ۷۷، بهار ۱۳۹9.
-    رهیافتی ریاضی بر استراتژی خروج در الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی»، (مشترک با حسین امیری)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۸.
-    طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی»، فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات اقتصاد کشاورزی»، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۸.
-    بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۹۷.
-    بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه»، فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی»، سال دهم، شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.
-    بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
-    سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی»، (مشترک با محمود عیسوی)، فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی»، سال هشتم، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
-    عوامل موثر بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران؛ یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)» (مشترک با عباس شاکری)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های پولی بانکی، سال هشتم، شماره ۲۵،  پاییز ۱۳۹۴.
-    اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی» (مشترک با رسول خوانساری)، دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی– اسلامی، سال پنجم، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
-    تحلیل چالش‌های جریمه تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین» (مشترک با فرشته ملاکریمی)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۴.
-    قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار سیاستی» (مشترک با محمود عیسوی)، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه اقتصادی» سال پانزدهم، شماره ۵۶، بهار ۱۳۹۴.
-    صکوک سلف بانک مرکزی؛ ابزاری نوین برای سیاستگذاری پولی» (مشترک با محمود عیسوی)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، سال چهاردهم، شماره ۵۴، تابستان ۱۳۹۳.
-    نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی»، (مشترک با کامران ندری و حسین میثمی)، دوفصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای اقتصادی»، سال ۱۰، شماره 19، 1392.
-    قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی (مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)» (مشترک با احمد شعبانی)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، سال یازدهم، شماره 43، پاییز 1390.
-    نقش حاکمیتی دولت اسلامی در نظام توزیع درآمد» (مشترک با کامران ندری)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، سال نهم، شماره 35، پاییز 1388.
-    اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد توسط مدل ARDL؛ مطالعه موردی ایران» (مشترک با مهدی صادقی شاهدانی و کامران ندری)، فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد مقداری» (بررسی‌های اقتصادی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 6، شماره 4، زمستان 1388.
 

مقالات علمی ترویجی:

-    «اصول حاکم بر واسطه گری اقتصادی با نگاهی به سیره رسول اکرم (ص)»، فصلنامه علمی ترویجی «معرفت»، سال سی‌و یکم، شماره ۲۹۲، فروردین ۱۴۰۱.
-    «حقوق ذینفعان در عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون‌ربا از منظر حاکمیت شرکتی»، فصلنامه علمی ترویجی «سیاست‌های مالی‌و اقتصادی»، سال هشتم، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۹۹.
-     بایسته‌های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» (مشترک با رسول خوانساری)، فصلنامه علمی¬ ترویجی «پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی»، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.
-    آسیب‌شناسی قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی»، فصلنامه علمی¬ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۷.
-    شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت‌محور با استفاده از رویکرد اسلامی»، فصلنامه علمی¬ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۷.
-    راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران (مشترک با حسین عیوضلو)، فصلنامه علمی¬ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، شماره ۲۰، پاییز ۱۳۹۶.
-    جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی»، فصلنامه علمی¬ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۵.
-    علل اخلاقی وقوع بحران مالی 2008 و نقش بازدارنده بانکداری اخلاقی در پیشامد بحران‌های مشابه» (مشترک با حسین عیوضلو)، فصلنامه علمی¬ ترویجی «راهبرد توسعه» (راهبرد یاس «قدیم»)، شماره ۴۴، زمستان 1394.
-    بانکداری اخلاقی؛ درس‌هایی برای نظام بانکی ایران» (مشترک با حسین عیوضلو)، فصلنامه علمی¬ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۴.
-    مبانی و الزامات مدل سه‌بخشی دانشگاه بمنظور توسعه¬دهی منابع انسانی»، فصلنامه علمی¬ ترویجی «راهبرد توسعه» (راهبرد یاس «قدیم»)، شماره 18، تابستان 1388.
 

گزارش‌های پژوهشی
-    «سوآپ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه: ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ، و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮیعت» (با همکاری رامین مجاب)، گزارش سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، شماره ۹۹۳۴، فروردین ۱۴۰۰.
-    «الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی ایران»، گزارش سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، شماره ۹۹۲۵، دی 139۹.
-    پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها»، گزارش سیاستی (با همکاری رسول خوانساری و زهرا لطیفی)،  پژوهشکده پولی و بانکی، شماره ۹۹۰۲، شهریور 139۹.
-    بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران»، گزارش پژوهشی (مقاله سیاستی) پژوهشکده پولی و بانکی، بهار 139۹.
-    اثرات شیوه‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی» (با همکاری سعید بیات)، گزارش پژوهشی (مقاله سیاستی) پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۰۰۹-۹۷، پاییز 139۷.
-    گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم نقد: امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۰۰۸-۹۶، پاییز 139۶.
-    بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۹۶-۰۰۶، پاییز 139۶.
-    تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۰۱۳-9۵، پاییز 139۵. 
-    موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی» (با همکاری فرشته ملاکریمی)، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۰۴-9۵، بهار 139۵
-    عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی» (با همکاری رسول خوانساری)، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۰۸-9۴، تابستان 139۴.
-    نقش اوراق بهادار اسلامی در تامین کسری بودجه دولتی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۱۴-9۴، پاییز 139۴.
-    استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره 5-92، بهار 1392.
-    مالیات تورمی در ترازوی عدالت» (با همکاری محمداسماعیل توسلی)، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره 17-92، پاییز 1392.
-    وضعیت آماری موسسات مالی اسلامی برتر در جهان؛ با تاکید بر نقش بانک‌های ایرانی» (مشترک با لیلا محرابی)، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره 20-92، زمستان 1392.
-    تورق چیست؟»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره 4-91، پاییز 1391.
-    بانکداری اخلاقی در جهان»، گزارش پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی شماره 7-90، بهار 1390.

-    «اصلاح ساختار بانکی با تمرکز بر مولفه‌های موثر بر بازده سپرده‌های سرمایه‌گذاری»، (با همکاری حسین امیری و راحله حیدری)، بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ‍۱۴۰۱.
-    «ارزیابی مالیه تورمی و خلق پول بانکی از منظر عدالت اقتصادی»، (با همکاری محمداسماعیل توسلی)، بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ‍۱۴۰۱.
-    «تامین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید» (با همکاری لیلا محرابی)، پنجمین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، آذر ۱۳۹۸. (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).
-    «طراحی نهاد مدیریت دارایی در استفاده از اوراق وکالت با هدف تامین مالی کارآمدتر واحدهای صنعتی کشور»، چهارمین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، آذر ۱۳۹۷. (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).
-    «طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسلامی مبتنی بر عقد مرابحه» (با همکاری ماندانا طاهری)، چهارمین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، آذر ۱۳۹۷.
-    «بررسی عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون ربای ایران از جنبه قواعد حاکمیت شرکتی»، بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور ۱۳۹۷.
-    «بررسی آثار روش‌های مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان»، (با همکاری سعید بیات)، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، بهار 139۷.
-     «الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» (با همکاری رسول خوانساری)، دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، آذر ۱۳۹۶.
-    «آسیب‌شناسی کاربرد عقد وکالت در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در نظام بانکداری ایران»، سومین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، آذر ۱۳۹۶.
-    «نقش صوری‌سازی قراردادهای بانکی در انحراف منابع از اهداف تولیدی»، بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور 139۶.
-    «بررسی اقدامات راهبردی نظام بانکی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» (با همکاری رسول خوانساری)، سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بهمن ۱۳۹۵.
-    «بررسی کارکرد ابزارهای بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ با تاکید بر ارکان تولید، توزیع و مصرف» (با همکاری رسول خوانساری)، دومین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، دی ۱۳۹۵. (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).
-    «الزام توجه به بخش آموزش عمومی و تخصصی در تحقق اهداف الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۳۹۵.
-    «تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی»، نخستین همایش مالی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران، دی ۱۳۹۴.
-    «بررسی ابزار مالی تورق، جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی»، اولین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در خروج غیرتورمی از رکود، دانشگاه راغب اصفهانی، آذر ۱۳۹۴. (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).
-    «آسیب‌شناسی اوراق مشارکت در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی»، نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، آذر ۱۳۹۴.
-    «راهکاری نوین برای رفع چالش تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور 139۴.
-    «راهکارهایی جهت افزایش جذابیت خرید اوراق مشارکت دولتی»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور 139۴ (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).
-    «بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوقدانان، بهمن ۱۳۹۳.
-    «بانکداری اخلاقی در اقتصاد اسلامی؛ فرصتی برای مقابله با بحران‌های مالی» اولین همایش ملی دوسالانه اخلاق و اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، اردیبهشت 1393.
-    مقاله «بانکداری اخلاقی؛ درس‌هایی برای نظام بانکی ایران» هشتمین همایش ملی دوسالانه اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1393.
-    «شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی و ارتباط آنها با توافقنامه‌های بال»، (با همکاری رسول خوانساری)، بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، خرداد 1393.
-    «صکوک سلف ارزی بانک مرکزی؛ ابزاری نوین برای کنترل نوسانات ارزی»، بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور 1393 (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی نیز ارائه گردیده است).
-       «بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی»، اولین همایش اقتصاد بدون ربا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مهرماه 1393.
-      «اثر تعهدات بدهی در شکنندگی نظام بانکی (تجربه بانکهای اسلامی در بحران اخیر)» (با همکاری محسن خدابخش)، بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، بهار 1391.
-    «شیوه تعامل پیامبر اکرم(ص) با مقوله واسطه‌گری اقتصادی؛ درس‌هایی برای امروز»، همایش ملی پیامبر اعظم(ص)، بهمن ۱۳۹۱.
-     «اصول و موازین توزیع عادلانة ثروت و دارائی در جامعه با تدبری در آیات قرآن کریم»، مجموعه مقالات پژوهش‌های قرآنی، 26امین همایش سراسری قرآن کریم، تابستان 1389.
-    «معیارهای توزیع عادلانة اقتصادی»، همایش نقد و بررسی آراء جان راولز، کانون اندیشة جوان، 1388 (این مقاله در همایش به صورت سخنرانی ارائه گردیده است).

-  تدریس در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه  امام صادق (ع)، دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشگاه علمی و کاربردی تهران و مرکز آموزش کارکنان بانک دی، پارسیان و بانک توسعه صادرات.
 

-  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، گرایش بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، عنوان: آسیب شناسی بروز مسئله کارگزار-کارفرما درنظام بانکداری بدون ربای ایران با تاکید بر تعیین حقوق صاحبان سهام، سود دریافتی سپرده‌گذاران و حقالوکاله بانک.
-    مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی آسیبشناسی پیاده‌سازی بانکداری پیوندی در نظام بانکداری بدون ربای ایران؛ با استفاده از تحلیل عاملی  SWOT.

•    تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا) 

•    مولف کتاب برگزیده سال در پنجمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران (۱۳۹۸)، برای کتاب «وکالت در بانکداری بدون ربا؛ کاربردها و چالش‌ها»
•    پژوهشگر نمونه ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری (۱۳۹۵) پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. .
•    مولف کتاب برگزیده سال در حوزه بانکداری اسلامی در پنجمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (۱۳۹۴)، برای کتاب «بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی: ضوابط خلاقی و تدابیر ساختاری»
•    کارمند نمونه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سال ۱۳۹۲.
•    مولف کتاب برگزیده سال در دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) (۱۳۹۰)، برای کتاب «دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد»
•    دانشجوی ممتاز علمی، برگزیده سه دوره همایش تشویق دانشجویان ممتاز علمی دانشگاه امام صادق(ع) در سال‌های 1386، 1387 و  1388 از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
•    رتبه اول دانش‌آموختگان رشته معارف اسلامی و اقتصاد، دوره کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۱۳۸۲.

-    مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی (از پاییز ۱۴۰۰ تاکنون)
-    دبیر اجرایی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی (‍۱۴۰۱).
-    عضو شورای انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی (از پاییز ۱۴۰۰ تاکنون)
-    دبیر شورای انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی (از بهار ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۴۰۰)
-    دبیر پورتال بانکداری اسلامی سایت پژوهشکده پولی و بانکی (از بهار ۱۳۹۲ تاکنون)
-    دبیر کارگروه تخصصی بانکداری و خدمات مالی در «گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (۱۳۹۷)
-     مسئول طرح ارزیابی رفتار سازمانی و عملکرد همکاران پژوهشکده پولی و بانکی (۱۳۹۸)