طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

  • ظهور فین‌تک‌ها و فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه نظام مالیاتی ایران

  • طراحی چارچوب نهادی و مقرراتی مدیریت عملیات مشکوک در نظام بانکی (شرکت کاشف)

  • نظرسنجی از متخصصین اقتصادی (بانک مرکزی)

  • تحلیل و بررسی الگوهای استفاده و نگهداری از اسکناس (بانک مرکزی)

  • ارزیابی عملکرد شبکه بانکی از حیث رعایت موازین اسلامی؛ با تاکید بر مساله حذف ربا (بانک مرکزی)

  • چارچوب مناسب سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم در شرایط نامتعارف تحریم و ناترازی بودجه(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی-۱۳۹۹)

  • هزینه یابی خدمات بانکی(بانک مرکزی-۱۳۹۹)

  • بررسی عوامل و موانع استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بررسی زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیستم‌های مزبور در شبکه بانکی کشور