سمینارهای ماهانه

 مجموعه سخنرانی‌های ماهانه 1393 مجموعه سخنرانی‌های ماهانه 1392
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1390 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1391
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1388 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1389
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1386 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1387
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1384 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1385
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1382 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1383
مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1380 مجموعه سخنراني‌هاي ماهانه 1381