۱۴۰۱/۸/۲۲گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۱

کد خبر: 375921 یکشنبه 22 آبان 1401 - 14:35
۱۴۰۱/۸/۲۲گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۱
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مهر۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140114
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.