نشست تخصصي «موانع و مشكلات اجراي چارچوب بال 2 در بانك توسعه صادرات ايران (با تكيه بر اجراي ركن اول)»

کد خبر: 344870 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 22:0
نشست تخصصي «موانع و مشكلات اجراي چارچوب بال 2 در بانك توسعه صادرات ايران (با تكيه بر اجراي ركن اول)»

پژوهشكده پولي و بانكي در نظر دارد
 در ششم دي ماه 1390 از ساعت 9 الي 12 
نشست تخصصي با عنوان:
«موانع و مشكلات اجراي چارچوب بال 2 در بانك توسعه صادرات ايران (با تكيه بر اجراي ركن اول)» 
را برگزار نمايد.

 

اهداف دوره

·        تشريح ريسك‌هاي عمده سيستم بانكي بر اساس چارچوب بال 2

·        تشريح تجربيات بانك توسعه صادرات ايران در اجراي ركن اول در بال 2

·        مشكلات و موانع در شناسايي و اندازه‌گيري ريسـك اعتبـاري

·        مشكلات و موانع در شناسايي و اندازه‌گيري ريسـك عملياتـي

·        ريسك بازار و مصاديق آن در سيستم بانكي كشور و روش‌هاي اندازه‌‌گيري آن

 

مخاطبين

·       مديران و كارشناسان بخش نظارت بانـك مركـزي

·       مديران ريسك در سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري

·       مديران مالي در سيستم بانكي و مؤسسـات اعتبـاري