پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 344865 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:53
پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي
پنجمين جلسه از سلسله نشست‌های بررسي و نقد پژوهش‌های بانكداری و مالی اسلامی

تحقيق‌هاي انجام‌شده به وسيله اقتصاد‌دانان سرمايه‌داري، نشان مي‌دهد كه براي قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعيّت بهينه، ضروري است نرخ بهره، صفر باشد. از طرف ديگر، در نظام اقتصادي اسلام، رباخواري حرام و ظهور آن در روابط اقتصادي ممنوع است. حال سوال آن است كه آيا بين نظريّه‌هاي اخير اقتصادي و نظريّه تحريم ربا در اقتصاد اسلامي، نسبتي وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليل محتوا، به دنبال اثبات اين فرضيّه است كه نظريّه‌هاي نرخ بهره صفر در نظام اقتصاد سرمايه‌داري با نظريّه تحريم ربا در نظام اقتصادي اسلام تفاوت ماهوي دارند و مفهوم مورد تأكيد در نظريّه تحريم‌ ربا، از اين نظريّه‌ها انتزاع نمي‌شود. دلالتي كه از اين بحث استخراج مي‌شود آن است كه صفر بودن نرخ بهره، نمي‌تواند معادل حذف ربا در بانكداري اسلامي در نظر گرفته شود و اين باور كه پائين‌تر بودن نرخ بهره، به معني سازگاري بيشتر فعاليت‌هاي بانكي با تعاليم اسلامي است، باوري عرفي اما ناصحيح مي‌باشد.
 

توجه : تاريخ برگزاري اين نشست از 8/6/1391 به 15/6/1391 تغيير يافته است.

دريافت مقاله

گزارش پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي و نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي